Sign In

Kiên Giang có 3.402 tổ chức đảng và 48.805 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2023

00:00 17/04/2024
​Năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh Kiên Giang có 3.623 tổ chức đảng và 56.787 đảng viên được phân tích, đánh giá chất lượng. Kết quả, có 3.402/3.623 tổ chức đảng (chiếm 93,90%) và 48.805/56.787 đảng viên (chiếm 85,94%) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

17-4-24 811_b1f99a2dff4ace583c26ef5615dd19af.jpg

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho Đảng bộ huyện An Biên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Tây Hồ

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đa số báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị khá chặt chẽ; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm cơ bản sát với thực tế tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng: Đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương: Có 18/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được đánh giá, xếp loại và 1 đảng bộ chưa đánh giá, xếp loại. Kết quả, có 17/18 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 94,44% (trong đó có 1 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 5,88%) và 1/18 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,56%.

Đối với đảng bộ cơ sở: Có 291/296 đảng bộ được đánh giá, xếp loại và 5 đảng bộ chưa đánh giá, xếp loại. Kết quả, có 265/291 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 91,07% (trong đó có 58 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,89%); 25/291 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 8,59%; 1/291 đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,34%.

Đối với chi bộ cơ sở: Có 513/516 chi bộ được đánh giá, xếp loại và 3 chi bộ chưa đánh giá, xếp loại.Kết quả, có 485/513 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 94,54% (trong đó có 92 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18,97%); 25/513 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,87%; 3/513 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,58%.   

Đối với chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Có 18/19 đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 94,74% (trong đó 2 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 11,11%) và 1/19 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,26%. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại là 2.782/2.819 và 37 chi bộ không đánh giá do mới thành lập chưa đủ 6 tháng; kết quả, có 2.617 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 94,07% (trong đó có 531 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20,29%), 145 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,21% và 20 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,72%.

Kết quả về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên: Tổng số đảng viên đã đánh giá, xếp loại là 56.787, chiếm 99,21%; số đảng viên chưa đánh giá, xếp loại là 454, chiếm 0,79% (giảm 271 so với năm 2022), do đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem xét, xử lý kỷ luật. Kết quả, có 48.805 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 85,94% (trong đó, có 9.152 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18,75%); 7.682 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 13,52%; 300 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,53%.

Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp: Toàn tỉnh có 400 tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó có 399/400 tập thể đã đánh giá, xếp loại, đạt 99,75% và 1 tập thể chưa đánh giá, xếp loại. Kết quả, có 389 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 120 tập thể), chiếm 97,49% (trong đó có 66 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 13 tập thể), chiếm 16,96%); 5 tập thể hoàn thành nhiệm vụ (giảm 9 tập thể), chiếm 1,25%; 5 tập thể không hoàn thành nhiệm vụ (tăng 3 tập thể), chiếm 1,25%. 

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là 5.600 đồng chí; trong đó có 5.589 đồng chí được đánh giá xếp loại, đạt 99,80% và 11 đồng chí chưa đánh giá xếp loại. Kết quả, có 5.459 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 97,67% (trong đó có 1.573 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 28,81%); 88 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,57%; 42 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,75%.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu từng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân ngay sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm (nếu có). Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ để chuẩn bị một bước về nhân sự phục vụ đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, tiến hành sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý sau khi bị kỷ luật theo Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2028 theo tinh thần Công văn số 1091-CV/TU, ngày 04/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" và kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Chú trọng nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện ngăn chặn từ xa, từ sớm, góp phần phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. 

Đỗ Quyên

Tag:

File đính kèm