Sign In

Đảng bộ xã Vân Khánh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

00:00 12/11/2023
​Thời gian qua, Đảng uỷ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống của nhân dân, diện mạo nông thôn đổi mới.

12-11-23 612fafe21af4839454a37c2b4cc1103f.jpg

Lãnh đạo xã Vân Khánh trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

Đảng bộ xã Vân Khánh hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ ấp, 6 chi bộ cơ quan, đơn vị với 235 đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được ban chấp hành đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.Đảng bộ xã đã thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị các cấp gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đảng bộ cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong năm 2023, đã tổ chức được 4 lớp triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết cho trên 550 cán bộ, đảng viên và ban hành trên 12 văn bản để cụ thể hoá Nghị quyết. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ triển khai học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân", có 210/210 đảng viên tiếp thu; có 100% chi bộ và 100% đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời duy trì và triển khai đăng ký được 32 mô hình làm theo Bác.

Trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tạo nguồn phát triển đảng, rà soát quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Đảng bộ đã kết nạp được 5 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, cử 8 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, có 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 185 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 96,35%. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chủ động phòng ngừa vi phạm, phát sinh tiêu cực, tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năm 2023, Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ đã kiểm tra, giám sát được 6 tổ chức đảng và 69 đảng viên. Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đảng viên, giúp các tổ chức và cá nhân xây dựng giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, Đảng ủy xã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, gắn với nhiệm vụ của cấp ủy viên. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nguồn quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức xã có 100% người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 100% người có trình độ lý luận trung cấp chính trị trở lên.

Đảng uỷ cũng luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh chi bộ. Trên cơ sở Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, bằng việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nâng cao đời sống Nhân dân… Thời gian qua, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề được 81 cuộc. Đồng thời, Đảng ủy xã cũng phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc để trực tiếp chỉ đạo, bàn bạc tìm ra giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã coi trọng việc ban hành nghị quyết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến nay, kinh tế - xã hội ở Vân Khánh phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, được 75,8 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%; các tuyến đường liên xã cơ bản được bê tông hóa. 

Thời gian tới, Đảng bộ xã Vân Khánh tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Đồng thời, chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống của nhân dân.

Minh Hậu

Tag:

File đính kèm