Sign In

Kết quả phong trào thi đua các cơ quan, đơn vị trong Khối Đảng năm 2023

22:57 21/03/2024

Năm 2023, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần người cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có nhiều cá nhân, tập thể đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Quang cảnh hội nghị

Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề riêng của tỉnh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các kết quả Hội nghị của Trung ương, Hội nghị của Tỉnh ủy; các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo’; phong trào thi đua thực hiện các chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng. Qua các hoạt động phong trào thi đua, nhìn chung mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn nhiệm vụ của cá nhân với nhiệm vụ của tập thể, đoàn kết; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có nhiều cá nhân, tập thể đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng trong năm 2023.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị trong Khối:

1). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóaXIII và phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và kết nối đầy đủ các hội nghị do Trung ương tổ chức để quán triệt, phổ biến  các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp Trung ương; báo cáo sơ kết, tổng kết 14 nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo; phối hợp tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III-2023; chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban ban hành 25 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên giáo. Tham mưu ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; xây dựng Chuyên đề năm 2023 của tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn một số chuyên đề: "Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới"; "Xung đột xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp"; hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III. Tổ chức giao ban báo chí định kỳ và ban hành văn bản hằng tháng để định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tác nghiệp, tuyền truyền về tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Hướng dẫn triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum-110 năm xây dựng và phát triển”; hoàn thành dự thảo sách “Biên niên các sự kiện Lịch sử tỉnh Kon Tum, giai đoạn 1471-2021” và nội dung Đề tài khoa học cấp tỉnh và học tập kinh nghiệm về "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”;

(2). Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18-01-2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và các Quy định của Đảng về nêu gương và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 25-4-2023 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy trình, quy định đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng và báo cáo Trung ương theo đúng thời gian quy định. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch về quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2023-2026. Đồng thời, giao biên chế năm 2023 và biên chế giai đoạn 2023 - 2026 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh...; Tham mưu triển khai các văn bản về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm đối với 11 cơ quan, đơn vị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 66 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15-02-2022 của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời, tham mưu chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

(3). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Công tác kiểm tra: Đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với 11 tổ chức cơ sở đảng. Kiểm tra 07 đảng viên; Công tác giám sát: Tiến hành 04 cuộc giám sát chuyên đề đối với 08 tổ chức đảng; giám sát 06 đảng viên; Thi hành kỷ luật Đảng: Ban hành quyết định thi hành kỷ luật 03 đảng viên bằng hình thức khai trừ. Ban hành thông báo kết luận không kỷ luật đối với 02 đảng viên có vi phạm nhưng hết thời hiệu thi hành kỷ luật. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khiển trách, nội dung vi phạm quản lý đất đai. Về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: Thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023, Ủy ban kiểm tra đã thành lập 11 đoàn kiểm tra đối với 16 tổ chức đảng và 03 đảng viên, trong đó: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng đối với 10 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Ngoài ra Ủy ban kiểm tra đã thành lập 16 đoàn kiểm tra xem xét thi hành 02 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Về công tác giám sát: Tiến hành 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 04 đảng viên là ủy viên cấp tỉnh và 03 tổ chức đảng. Về thi hành kỷ luật Đảng: Đã thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 05 đảng viên, trong đó khiển trách 03 và cách tất cả các chưc vụ trong Đảng 02 đồng chí;

(4). Ban Nội chính Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng 09 Quyết định, 06 Kế hoạch, 10 Công văn, để triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ của địa phương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; ban hành 10 Báo cáo để gửi các cơ quan Trung ương về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Chủ động theo dõi các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Theo dõi, đôn đốc 30 vụ án, vụ việc. Kết quả, đến nay các cơ quan chức năng đã xử lý xong và đưa ra diện theo dõi 17 vụ. Hiện đang theo dõi, đôn đốc 13 vụ án, vụ việc. Xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực); 

(5). Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 08 văn bản cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết 05 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo theo quy định; đã chỉ đạo tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI và Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho kiến về Chương trình công tác và Kế hoạch đối ngoại Nhân dân năm 2023 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; làm việc với một số tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để nắm tình hình hoạt động và định hướng các nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác củng cố, kiện toàn khối dân vận; các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2023;

(6). Văn phòng Tỉnh ủy: Đã chuẩn bị chu đáo nội dung và phục vụ tốt các hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các báo cáo, đề án trình các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 11, 12, 13, 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong đó, đã phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Tham mưu Báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo làm việc với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các báo cáo phục vụ làm việc các đoàn công tác của Trung ương. Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Chuẩn bị nội dung và phục vụ các cuộc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với ban thường vụ các huyện, thành ủy, một số địa phương, đơn vị và giao ban theo Quy chế làm việc. Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, triển khai Phương án phân bổ dự toán ngân sách đảng tỉnh năm 2023; xây dựng dự toán ngân sách đảng tỉnh năm 2024;

(7). Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023; Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022; Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo Thông báo số 194-TB/UBKTTU, ngày 24-7-2023 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sửa đổi, bổ sung Quy định “một số vấn đề về công tác cán bộ”; thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp, Ban Thường vụ và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tham mưu thành lập 02 chi bộ cơ sở; bàn giao 04 TCCSĐ và đảng viên về Đảng bộ các Ngân hàng Trung ương quản lý (Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum; Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum; Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum; Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum); rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023; Hướng dẫn thực hiện Chuyên đề của tỉnh năm 2023; hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của của Trung ương, của Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng cấp trên;

(8). Trường Chính trị tỉnh: Ban giám hiệu đã chỉ đạo các khoa, phòng triển khai mở lớp và đã thực hiện được 44 lớp, số lượng 2819 học viên, vượt 137% kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Cụ thể, đào tạo Trung cấp lý luận chính trị 08 lớp, số lượng 448 học viên (03 lớp từ năm 2022 chuyển sang, 206 học viên). Trong 05 lớp mở năm 2023, có 02 lớp hệ tập trung; 03 lớp hệ không tập trung; Bồi dưỡng 36 lớp với số lượng 2371 học viên. Ngoài ra, Trường phối hợp với Học viện chính trị Khu vực 3 đào tạo 04 lớp Cao cấp lý luận chính trị, tổng số 204 học viên. Trong đào tạo, bồi dưỡng, Trường luôn thực hiện đúng, đủ theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền ban hành. Tỷ lệ lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Trường so với lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung là 02/03 lớp. Về Hội thảo, tọa đàm khoa học: Trường đã chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thành công 01 hội thảo cấp tỉnh; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tham mưu giúp Học viện CTQG Hồ Chí Minh phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp học viện. Trường đã tổ chức 03 hội thảo cấp Trường, quá trình tổ chức hội thảo đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra, số lượng các bài viết tham gia hội thảo khoa học các cấp đã tăng nhiều so với năm 2022;

(9). Báo Kon Tum: Chủ động xây dựng chủ đề, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Kết luận 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh…Thực hiện tốt việc đưa tin, phản ánh hoạt động lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; hoạt động nổi bật của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, đối ngoại của tỉnh...Chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục, chuyên trang và tổ chức triển khai tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/02/2023). Trong năm 2023, đã xuất bản 255 số báo thường kỳ, 53 số Cuối tuần, 52 số Báo ảnh; Báo Điện tử cập nhật thường xuyên, liên tục với số lượng hàng trăm tin, bài, ảnh để phục vụ độc giả trong và ngoài tỉnh. Số lượng tải tin, bài, ảnh trên các ấn phẩm hơn 15.000 tác phẩm. Trong đó, tuyến tin, bài đăng định hướng dư luận xã hội, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chiểm gần 30%.

Năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng khối thi đua và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó khối thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua các cơ quan, đơn vị trong Khối Đảng tập trung thực hiện tốt các nội dung: 

(1)
Phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững";  triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”', phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động; 

(2). Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04-NĐ/CP, ngày 09-01-2015 của Chính phủ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

(3). Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ  đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, yêu cầu phải thực sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định; 

(4). Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua, chia sẽ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua toàn Khối. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; 

(5). Lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; gắn nhiệm vụ cá nhân với nhiệm vụ của tập thể; không có tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Văn Thương

Tag:

File đính kèm