Sign In

Phú Hòa: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08:37 04/05/2024

Sáng ngày 03/5/2024, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và các bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  Đồng chí Lê Ngọc Tính - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo tại hội nghị.         

1
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Huyện ủy quán triệt những nội dung cốt lõi Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng một số văn bản trọng tâm khác của Trung ương.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe những thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các yêu cầu, nhiệm vụ mới trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa thực hiện các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Tính – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tất cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. 
            

 

                                                                              
Văn Tính

Tag:

File đính kèm