Sign In

124 đảng viên mới hoàn thành bồi dưỡng lý luận chính trị

12:04 11/11/2023
(QNO) - Chiều 10/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Ảnh: NGUYỄN HỢI

Lớp bồi dưỡng diễn ra 6 ngày. Đảng viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kết thúc chương trình bồi dưỡng, 124 đảng viên hoàn thành bài kiểm tra đánh giá chất lượng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

NGUYỄN HỢI

Tag:

File đính kèm