Sign In

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2024

17:59 10/01/2024

Chiều ngày 9/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, ngành Nội vụ Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh; cơ quan Sở Nội vụ và ngành Nội vụ tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; tập trung rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện cơ chế, chính sách của ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng, thực hiện đúng quy định của nhà nước. 

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh giao 3.141 biên chế công chức, 29.815 biên chế viên chức; 394 định suất hợp đồng lao động. Trong đó, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 428 biên chế so với năm 2022. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về quyết định số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ được ký kết năm học 2023-2024 của các địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo là 454 hợp đồng, qua đó đã kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho năm học mới, trong điều kiện biên chế giáo viên Trung ương giao còn thấp so với nhu cầu. 

Trong năm, đã thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách tinh giản biên chế 226 CBCCVC và 18 CBCC cấp xã. Ở đơn vị, địa phương, công tác quản lý về vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế được tổ chức triển khai quyết liệt, bám sát theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ và khoa học. Các đơn vị thực hiện tốt lộ trình tinh giản biên chế, đó là: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng lộ trình tinh giản biên chế tới 2026 đạt tỷ lệ trên 5%. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Trong năm, đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu nền tảng, cốt lõi của chính quyền điện tử; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến, qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh; đến nay 100% các thủ tục được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 88.483 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,88%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến: 62.679 hồ sơ, chiếm 71% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận. 

Trong năm 2024, ngành Nội vụ tiếp tục bám sát chủ đề công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra đó là: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”, và phương châm hành động của ngành, Bộ Nội vụ, đó là: “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, Sở và toàn ngành Nội vụ tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Tác giả: PHƯƠNG THUẬN

Tag:

File đính kèm