Sign In

Những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:27 23/02/2024
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Long Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 19 chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đến nay có 12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 7 chỉ tiêu đạt từ 55% trở lên, ước đến cuối nhiệm kỳ các chỉ tiêu đều đạt theo Nghị quyết đề ra.


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Long Phú kiểm tra công tác chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Ảnh: Sóc Ca

 

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Huyện chủ động thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện quyết liệt và các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai nhân rộng. Từ năm 2020 đến nay, tổng sản lượng lúa hằng năm đạt trên 210.000 tấn, trong đó lúa đặc sản và lúa chất lượng cao chiếm gần 99%, vượt 23,74% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ; tổng đàn gia súc tăng 77,73%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản là 167 triệu đồng, đạt 101,2% Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện đúng theo chương trình, kết hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao… Các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện được tập trung triển khai thực hiện, tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, huyện Long Phú tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 2,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào Khner giảm trên 3,5%/năm.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung triển khai thực hiện và có bước huyển biến tích cực. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến ngày càng được cải thiện; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn từng bước ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, đã thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, góp phần nâng cao đời sống nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Huyện Long Phú có diện tích sản xuất lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm gần 99%. Ảnh: Sóc Ca

 

Đồng chí Lâm Tiến Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Phú, cho biết: “Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú luôn quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức biên chế, bảo đảm lãnh đạo toàn diện của Đảng về các nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức cán bộ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo theo quy định. Bình quân hằng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 19%. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND huyện có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, sâu sát cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, các hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm của cán bộ, đảng viên, công cức, viên chức, người lao động được nâng lên. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân luôn được duy trì thường xuyên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ huyện Long Phú hiện có 44 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với gần 3.300 đảng viên. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Bí thư Huyện ủy Long Phú - Lâm Tiến Thạch, nhận định, những kết quả được được trong thời gian qua là sự khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương đã đề ra, nhưng không vì đó mà chủ quan, tự bằng lòng, lơ là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện phải quyết tâm hành động, tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, Bí thư Huyện ủy Long Phú - Lâm Tiến Thạch, yêu cầu: Toàn huyện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của huyện; đẩy mạnh phát triển lúa đặc sản, lúa chất lượng cao; phát triển vùng cây ăn trái tập trung chuyên canh; quan tâm kiện toàn, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của huyện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xúc tiến đầu tư phát triển chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên kinh doanh, siêu thị,… Hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật định. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.


Long Phú quan tâm chăm lo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh Sóc Ca

 

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số); thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Sóc Ca

Tag:

File đính kèm