Sign In

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

00:00 26/04/2024
Ngày 19/4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, với chủ đề "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em". Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em... Thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại, tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em cho giáo viên, người chăm sóc trẻ, trẻ em, đặc biệt là cha mẹ và người nuôi dưỡng trẻ. Ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Vận động xã hội thực hiện phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở những địa bàn khó khăn.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, theo quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động vì trẻ em thiết thực, hiệu quả, không phô trương và phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị.

Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024: Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em; Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em; Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước; Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tổng đài 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi; Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững; Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện; Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước; Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Nội dung hoạt động trong Tháng hành động: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em" và Trại hè "Ước mơ hồng"; tổ chức các hoạt động truyền thông và vận động nguồn lực xã hội; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho Hội đồng bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 cấp tỉnh; tổ chức Diễn đàn trẻ em, Trại hè "Ước mơ hồng" và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em an toàn, lành mạnh, đặc biệt là việc bàn giao, quản lý trẻ em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự phát sóng trong Tháng hành động. Tổng hợp kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chọn cử học sinh tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Trại hè "Ước mơ hồng" năm 2024. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trang bị kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trong dịp hè. Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cho trẻ em; thực hiện tốt việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong việc quản lý trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí có sự tham gia của trẻ em trong dịp hè, đặc biệt là việc bàn giao, quản lý trẻ em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn quản lý và sử dụng có hiệu quả các điểm vui chơi tại cộng đồng; tăng cường hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ trẻ em trong dịp hè; hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi, phát triển về thể lực, tinh thần của trẻ em. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền thông các thông điệp trong Tháng hành động như: treo băng-rôn, áp-phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính của thành phố Mỹ Tho và tại địa điểm tổ chức Lễ phát động Tháng hành động. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em để trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em…

Lâm Như

Tag:

File đính kèm