Sign In

Tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra

14:49 20/02/2024

CTTĐT - Trong năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường và thực hiện toàn diện, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; kịp thời trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra.

Trong công tác thanh tra tập trung vào việc chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với khả năng của đơn vị, sát với tình hình thực tế, nhất là các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý. 

Năm 2023, toàn tỉnh tiến hành triển khai 222 cuộc thanh tra, trong đó có 70 cuộc thanh tra hành chính và 152 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 1.102,681 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 872,547 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230,134 triệu đồng; ban hành 315 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 11.582,58 triệu đồng, bằng hình thức khác 844,5 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 5.233,6 m2.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh được chú trọng thực hiện nghiêm túc, đổi mới toàn diện về trình tự, thủ tục từ việc theo dõi, đôn đốc đến việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, qua đó 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra và các tài liệu kiểm chứng về Thanh tra tỉnh; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm qua thanh tra đạt 100%.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.963 lượt công dân với tổng số 2.489 người được tiếp. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 61 lượt công dân với tổng số 227 người đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Trong năm, toàn tỉnh tiếp nhận 2.218 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 2.070 đơn. Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 93 đơn, trong đó có 31/93 đơn đủ điều kiện xử lý; không có đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh đã xem xét ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn và đôn đốc việc giải quyết theo quy định.

Trong năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được tăng cường và được Thanh tra tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Năm 2023, qua công tác xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã xác minh, làm rõ, kết luận 01 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền bằng hình thức cảnh cáo. Thanh tra tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ này, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Trong năm 2024, Thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề năm 2024. Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi. Tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào ngân sách nhà nước; kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024, kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo, kết luận thanh tra không đúng quy định, vi phạm các quy định của Luật Thanh tra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; bố trí đầy đủ lực lượng thường trực tiếp công dân thường xuyên; tiếp tục phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh hoàn thành 100% các cuộc thanh tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Tiến Lập

Tag:

File đính kèm