Sign In

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024): Đảng bộ tỉnh Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh

07:19 03/02/2024

CTTĐT - Cách đây 94 năm, từ ngày 3 đến 7/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh minh họa

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển; chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước, nền kinh tế của nước ta đã đạt mức tăng trưởng thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Đối với Đảng bộ tỉnh Yên Bái, năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự giúp đỡ, đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 đạt 6%, đứng thứ 7/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ đạt 7,24%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, tiếp tục là điểm sáng của các tỉnh miền núi phía Bắc. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo được dấu ấn tích cực với chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao, lao động khu vực nông thôn. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đến hết năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn lại là 13,08%, đứng thứ 11/14 tỉnh trong Vùng. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm, tạo dấu ấn rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được nâng lên với chỉ số hạnh phúc của tỉnh đạt 65,62%, cao hơn 12,32% so với đầu nhiệm kỳ.

Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, toàn diện và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sát sao, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trong tự phê bình và phê bình. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, góp phần tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng…

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; năng động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

    Ban Biên tập

    Tag:

    File đính kèm