Sign In

Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

07:23 30/01/2024

CTTĐT - Năm 2024 được xác định là năm tỉnh Yên Bái “bứt phá” để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng tốc đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề “Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; tăng tốc để cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh”.</p>
                

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt với phương châm hành động: “Kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá, hiệu quả”. Quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh năm 2024.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021 - 2025; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động gồm: Phong trào  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, Phong trào “Thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025”, Phong trào “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”…, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hành động, các đề án, chính sách của Tỉnh trong năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, để các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 được triển khai rộng khắp và đạt kết quả, cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong các Khối thi đua của tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)… Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động kỷ niệm năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng. Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các mô hình điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua. Lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2024.

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm