Sign In

Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ

16:51 06/12/2023

CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận tại tổ.

Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế, chính sách, đất đai gồm: Tờ trình về dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tờ trình về dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển nông nghiệp bền vững và giảm nghèo thông qua quản lý tốt hơn nguồn nước tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, sử dụng Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Công - Lan Thương; 8 tờ trình về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết giảm kế hoạch vốn sử dụng đất; Tờ trình về dự thảo nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025; Tờ trình về dự thảo nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách địa phương khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 2 năm 2023).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đoàn Hữu Phung trình bày các tờ trình tại Kỳ họp

Tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết thống nhất ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết điều chỉnh Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2024 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; biên chế các Hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2024; Tờ trình về dự thảo nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết hỗ trợ kinh phí để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Giống, cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết thông qua Đề án tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo cho công chức, viên chức ngành Y tế đào tạo sau đại học năm 2020; Tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết về phê duyệt dự toán ngân sách địa phương năm 2024; Tờ trình về dự thảo nghị quyết giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Các Ban của HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình trình tại Kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh Hoàng Thị Lan Hương trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Ngay sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành tại tổ. Các đại biểu được chia 4 tổ tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng nội dung thảo luận tại tổ

Định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào các nội dung Kỳ họp. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021 - 2025; tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế bất cập và nêu rõ nguyên nhân, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đại biểu thảo luận về các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;  tham gia ý kiến đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 và tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ

Tham gia ý kiến về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, các đại biểu làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản… Đồng thời phân tích làm rõ sự phù hợp, tính khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đối với báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung của báo cáo và cho rằng báo cáo đã tập trung đánh giá được những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2024 đảm bảo tính khả thi.

Đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp, đa số các đại biểu nhất trí đối với các dự thảo nghị quyết. Các nghị quyết đã đảm bảo căn cứ pháp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới nên cần sớm triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Trong phiên họp sáng mai (7/12), các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường và thông qua một số Nghị quyết trình tại Kỳ họp..

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin của Kỳ họp.

Nguyễn Hiên - Thu Nga - Tiến Lập

Tag:

File đính kèm