Sign In

Kết quả Kỳ họp thứ 33 của UBKT Tỉnh ủy Điện Biên

13:45 29/03/2024

Quang cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy thảo luận, xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết luận giám sát báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đối với Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền có thời điểm chưa sát sao, thiếu quyết liệt nên còn một số hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất; việc giao, cho thuê đất, quản lý, sử dụng tài sản công; việc đầu tư, cải tạo trụ sở và phát huy hiệu quả sử dụng trụ sở một số cơ quan, đơn vị. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và các đảng viên liên quan.

2. Xem xét kết luận giám sát việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Các đảng viên được giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao còn một số khuyết điểm, hạn chế, vi phạm trong việc xây dựng, sửa đổi và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế làm việc của Sở; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy còn một số hạn chế, khuyết điểm; tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao có việc  còn chậm, chất lượng chưa cao. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đảng viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra.

3. Tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy cho ý kiến kết quả xác minh tài sản thu nhập đối với 07 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; báo cáo rà soát và đề xuất xử lý đối với một số trường hợp xem xét, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực UBKT giữa 2 kỳ họp UBKT Tỉnh ủy (kỳ 32 và kỳ 33) và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đã bàn, thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác./.

Phạm Văn Trịnh

Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Điện Biên

Tag:

File đính kèm