Sign In

Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

05:55 12/05/2024
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

    
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Công ước của Liên Hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, tiêu cực; chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tài sản, việc xử lý kỷ luật hành chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo đúng quy định.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
    Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành, khắc phục việc ban hành pháp luật còn thiếu sót, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động “Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09 tháng 11” hằng năm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cổng thông tin tuyên truyền quy định pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn), góp phần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng.
 
    Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Thành phố tiếp tục hướng dẫn thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.
 
    Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông Tin Điện Tử Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Báo chí Thành phố và các phương tiện báo chí, truyền thông trên địa bàn Thành phố.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
    Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn bám sát, triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                       Thăng Quyết

Tag:

File đính kèm