Sign In

Kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

20:36 04/12/2023

 


Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Công văn số 949-CV/ĐU ngày 04/12/2023 về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.

- Chi tiết công văn số 949-CV/ĐU ngày 04/12/2023 về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023, xem Tại đây.

- Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 29/11/2023 về về Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, xem Tại đây

- Các Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 29/11/2023, xem Tại đây

Đảng ủy Bộ

Tag:

File đính kèm