Sign In

Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW ngày 23/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

20:43 06/12/2023

  

Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW ngày 23/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (Tải tại đây)

MH (tổng hợp)

Tag:

File đính kèm