Sign In

Các đơn vị tập trung tối đa xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL trong năm 2023

21:38 06/12/2023

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 11/2023, Bộ Nội vụ đã tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao nhằm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, triệt để phân cấp, phân quyền, nổi bật: Trình Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết; xem xét, ban hành 02 Nghị định; Bộ trưởng ban hành 02 Thông tư và 01 Văn bản hợp nhất. 

Các đơn vị đã tập trung chuẩn bị tham mưu, phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó tập trung phục vụ Bộ trưởng trả lời tại phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực nội vụ được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận đánh giá cao. Chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng báo cáo Quốc hội về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Báo cáo Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời Quốc hội đã biểu quyết thông qua cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024 tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tập trung hướng dẫn, cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 để các địa phương khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện vào đầu năm 2024.

Đã tham mưu tổ chức Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phiên họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; tổ chức đón và hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số và Công vụ Pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam; tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về hiện đại hóa nền công vụ, cải cách hành chính và nâng cao năng lực chuyển đổi số giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp.

Các đồng chí Thứ trưởng phát biểu.

Về cơ bản, các đơn vị đã hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2023 và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện bảo đảm để phục vụ Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ (dự kiến ngày 20/12/2023).

Tuy nhiên, trong tháng 11/2023 còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; một số người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiệu quả;...

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ tập trung xây dựng, hoàn thiện tối đa các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong năm 2023, gồm: Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); trình Chính phủ xem xét, ban hành các Đề án, Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các Thông tư. 

Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tham mưu cho Chính phủ tổ chức 03 hội nghị: (1) Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Hội nghị Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; (3) Hội nghị đánh giá bước đầu công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tập trung nghiên cứu, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật này.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Xây dựng kế hoạch tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Noel và chúc mừng năm mới 2024.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách nhà nước cấp cho các đề án, dự án đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. 

Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện bảo đảm để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ; xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả./.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm