Sign In

Bộ Nội vụ phát động và ký Giao ước thi đua năm 2024

15:58 03/01/2024
Sáng ngày 03/01/2024, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và ký Giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ. Dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động với chủ đề “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả” với các nội dung trọng tâm, như sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2024); 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); đẩy mạnh truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển Bộ và ngành Nội vụ, tạo nguồn lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Các đơn vị ký Giao ước thi đua

Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Nội vụ và các nhiệm vụ phát sinh khác trong năm 2024 được cấp có thẩm quyền giao.

Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo thực hiện nếp sống văn hóa, đạo đức công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và Quy chế làm việc của các đơn vị.

Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời tuyên tuyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sản phẩm cụ thể, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nhiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ của Bộ và ngành Nội vụ. Tăng cường truyền thông sâu rộng, từ sớm, từ xa trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ nhằm định hướng dư luận xã hội, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt được cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo khí thế, niềm tin, động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị ký Giao ước thi đua

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", thay mặt Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Vũ Đăng Minh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 với khí thế và niềm tin để huy động được mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Cũng tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng các danh hiệu thi đua và tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 02 đơn vị.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 đơn vị.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 04 đơn vị đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành Cơ sở dữ liệu.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành Cơ sở dữ liệu.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao phần thưởng cho các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc năm 2023.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm