Sign In

Tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển vùng bền vững

14:08 11/03/2024
Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa thường xuyên, vừa cấp bách, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là ở những địa bàn (vùng) kinh tế trọng điểm chiến lược.

 

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh

Qua 38 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhận thức và quan điểm mới về xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh qua các kỳ Đại hội Đảng và được triển khai sâu rộng theo các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là những văn kiện rất quan trọng khẳng định Đảng ta luôn kiên định, kiên quyết, kiên trì và tập trung trí tuệ, tâm sức cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XIII nhấn mạnh: “Phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. 

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (ngày 09/12/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong 94 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho Nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Thực tế từ ngày có Đảng, Nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đất nước ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích, được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao. 

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nghị quyết lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước. Đặc biệt, trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 06 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 06 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Vùng đồng bằng sông Hồng.

Như vậy, nhận thức và quan điểm mới của Đảng ta về tăng cường xây dựng, Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm chiến lược luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt và là nhân tố quyết định sự ổn định chính trị; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn, hướng chiến lược. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng mang tính thống nhất, “hệ thống và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả”(2). Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ chủ đề Đại hội, bài học kinh nghiệm, đến quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm đều nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nên một chỉnh thể thống nhất với quan điểm, nội dung sâu sắc và phạm vi toàn diện hơn.

Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm chiến lược

Một là, thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền.

Đây vừa là giải pháp cơ bản, vừa là định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục quán triệt, nhận thức thật đầy đủ, thật sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế... của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị(3). Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực tiễn chúng minh Đảng ta đã xử lý tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; trong đó lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là then chốt. Công tác cán bộ không chỉ là then chốt trong xây dựng Đảng mà cả với toàn bộ hệ thống chính trị. Đảng ta chỉ rõ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hàng động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”(4).

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực sự công tâm, khách quan, có tiêu chí rõ ràng và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn việc đánh giá cá nhân với đánh giá tập thể, với kết quả thực tế thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Ba là, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. 

Cần bổ sung, hoàn thiện các thể chế, thiết chế về xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; giữa xây dựng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức “đề kháng” trước mọi cám dỗ, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta nhấn mạnh: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(5).

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Đây vừa là giải pháp, vừa là yêu cầu để nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy, cần thiết phải tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu kiện kéo dài. Chú trọng việc tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời phát hiện từ trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, bảo vệ pháp luật có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, chí công, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được Nhân dân tin yêu.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; của các cơ quan báo chí. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sớm cụ thể hóa những quy định của Đảng, đồng thời thể chế hóa, hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quy định về kiểm soát quyền lực theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đều có thể giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tham gia vào việc giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Những nội dung này phải hướng đến mục tiêu thực hiện thành công quan điểm chỉ đạo: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”(6); củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người nên rất dễ đụng chạm đến lợi ích cá nhân, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự phê bình, phân tích, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của mình; nhận xét, đánh giá về người khác phải công tâm, khách quan. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: khi xây dựng, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm chiến lược, phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, sự chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Có những việc không thể chỉ làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nếu không có phương pháp xem xét khoa học, đúng đắn thì mỗi khi có sự việc tiêu cực trong Đảng, chính quyền sẽ dễ mất bình tĩnh, nảy sinh tư tưởng bi quan, hoài nghi, hoặc mất niềm tin, phủ nhận mọi sự cố gắng và kết quả đã đạt được.

Như vậy, chỉ có tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh chúng ta mới tạo ra được sự thống nhất cao về tư tưởng chính trị trong Đảng, mới có đầy đủ cơ sở khoa học để đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua đó, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng kinh tế trọng điểm chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

-------------------

Ghi chú:

(1),(4),(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.25, tr.187, tr.111.

(2) Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(3) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG-ST. H.2021, tr.229.

 

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

tcnn.vn

Tag:

File đính kèm