Sign In

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên - yếu tố quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

17:33 02/04/2024

 

Tại lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”[1]. Trong khi vai trò của tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”[2] thì đảng viên là nhân tố cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng; là cầu nối để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào đời sống xã hội. Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” với quan điểm xuyên suốt “tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng[3]đã xác định cụ thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngay từ mỗi cấp uỷ cơ sở và chi bộ sẽ là tiền đề vững chắc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương rất đa dạng về quy mô, có nhiều loại hình ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, báo chí - xuất bản, doanh nghiệp, các tổ chức hội xã hội - nghề nghiệp, cơ quan đại diện ở nước ngoài. Các tổ chức cơ sở đảng này hầu hết đều có vị trí, vai trò quan trọng, vì các cơ quan, đơn vị đó hầu hết là những cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, trực tiếp hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, hoặc là những cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Đảng viên của Đảng bộ Khối bao gồm nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao, thực hiện nhiệm vụ tham mưu ở các cơ quan quan trọng ở Trung ương. Tính đến hết tháng 12 năm 2023, Đảng bộ Khối có hơn 1.000 tổ chức cơ sở đảng, hơn 5.000 chi bộ với khoảng 78.000 đảng viên. Kết quả hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ quan, đơn vị này có tác động lan toả sâu rộng đến toàn xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng và cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ vị trí và vai trò quan trọng cũng như yêu cầu, đòi hỏi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng ngày càng cao nên trong thời gian qua các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng đảng ở cơ sở đến các tổ chức đảng và đảng viên để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn trong từng cơ quan, đơn vị, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hành chính của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối đã tiếp tục thực hiện phân cấp, giao quyền cho cấp ủy cấp dưới thông qua việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng bộ cơ sở, ủy quyền kết nạp, khai trừ đảng viên cho đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối đã tổng kết và đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối, của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, của đảng ủy cấp trên cơ sở, đề nghị Ban Bí thư sửa đổi Quy định 171-QĐ/TW ngày 27/6/2008 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng. Việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc đồng bộ với tổ chức hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đã bảo đảm vai trò lãnh đạo của mỗi cấp ủy được phát huy tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng tổ chức đảng, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ cấp cao không ngừng được hoàn thiện. Đến nay, Trung ương đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, càng khẳng định tầm quan trọng của nêu gương với ý nghĩa là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng; nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ, đảng viên. Là đảng bộ đặc thù, khá lớn về quy mô, có vị trí, vai trò quan trọng, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn nhận thức rõ việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương càng ý nghĩa quan trọng, có tác động trực tiếp và ảnh hưởng lớn, sâu rộng đến sự vận hành của cả hệ thống chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng ủy Khối đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, “Nêu gương” đã được lựa chọn là một trong năm nội dung phương châm của Đại hội, đó là: “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã sớm ban hành Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên với 6 nội dung cụ thể: “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”. Những năm qua, việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương đã tạo chuyển biến khá rõ nét trong nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối; các cấp ủy đảng từng bước nhận diện rõ, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng. 

Chất lượng đảng viên, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên không ngừng được nâng cao

Năm 2021 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn chủ đề là “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Từ đó đến nay, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm làm tiền đề thực hiện công tác quản lý, giáo dục đảng viên các năm tiếp theo. Các đảng ủy trực thuộc đã chủ động gắn công tác kiểm tra, đôn đốc với hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý đảng viên. Công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống tiếp tục được đẩy mạnh. Việc quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, công tác đảng vụ ngày càng chặt chẽ. Các cấp ủy đã chú trọng thường xuyên việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc triển khai thực hiện cập nhập dữ liệu đảng viên theo phần mềm 3.0 đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa bản lề trong công tác của Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, cần quan tâm một số nội dung sau: 

Một là, tập trung hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với việc sắp xếp mô hình tổ chức hành chính của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính đồng bộ, tương hỗ trong hệ thống, góp phần để cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quá trình thực hiện đòi hỏi các cấp ủy phải chú trọng việc xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, hoàn thiện các chức danh,... cũng như phù hợp với cơ cấu, quy mô tổ chức trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của từng tổ chức, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về việc chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng. Các đảng ủy cấp trên cơ sở cần tích cực triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 trong Đảng bộ Khối, bảo đảm cập nhật xong cơ sở dữ liệu đảng viên theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thường xuyên rà soát lại cơ sở dữ liệu đảng viên đã cập nhật đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Triển khai rộng rãi và sử dụng có hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, mở rộng các mô hình, việc ứng dụng công nghệ hiện đang sử dụng ở các đảng ủy trong quản lý đảng viên.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Chú ý nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thiết thực, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý đảng viên, chú trọng quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài hoặc quan hệ tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo các quy định của Đảng. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong việc quản lý đảng viên.

ThS NGUYỄN KHẮC TIẾN

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 113

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 288

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 229 - 230

 

Nguồn tin: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tag:

File đính kèm