Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư cho biết: Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn để tất cả chúng ta học tập. Người là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về mẫu mực của lối sống với đức tính “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Người luôn quan tâm tới việc xây dựng con người mới của chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh bài trừ mọi thói hư tật xấu, chống tệ quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, xa rời quần chúng. Vì vậy, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh tra.

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, chưa đầy 2 tháng, vào ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra, tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra toàn miền Bắc vào tháng 4/1957, Bác Hồ chỉ rõ: “Nếu Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị quyết, chỉ thị về các ngành, các địa phương kết quả thế nào không có thanh tra khó mà biết được địa phương nào làm tốt, làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm trên không biết; địa phương nhiều khi tự mình cũng không biết. Trên không thấu dưới, dưới không thấu trên.

Thanh tra là để theo dõi xem các kế hoạch, chỉ thị, chính sách đó các địa phương đã chấp hành thế nào. Vì vậy, cán bộ thanh tra giúp trên hiểu biết tình hình địa phương và cấp dưới, đồng thời cũng giúp cho các địa phương kịp thời sửa chữa, uốn nắn nếu làm sai, hoặc làm chậm. Cho nên trách nhiệm của công tác thanh tra là quan trọng.

Thanh tra không phải chỉ đi xem địa phương thực hiện nghị quyết, chỉ thị như thế nào. Nếu họ làm sai hay gặp khó khăn còn giúp đỡ họ làm cho đúng với nghị quyết, chỉ thị của trên đưa xuống.

Thanh tra cũng không phải điều tra, nghiên cứu việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị đã được đến đâu mà phải theo dõi cho đến khi công việc được làm xong, làm tốt”.

Từ đó, lời dạy của Bác: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”… đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương châm hoạt động, mục tiêu phấn đấu của ngành Thanh tra trong suốt chiều dài lịch sử.

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, xuất phát từ tư tưởng “dân là gốc”, ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta đã rất quan tâm việc thể chế và hiện thực hóa quyền tự do, dân chủ, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ngay trong Sắc lệnh về thành lập Ban Thanh tra đặc biệt (Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945) đã xác định một trong những nhiệm vụ của Ban Thanh tra đặc biệt là “nhận các đơn khiếu nại của nhân dân”.

Người đã nhiều lần chỉ ra ý nghĩa chính trị sâu sắc của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Nói chuyện với hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 5/3/1960, Bác nói: “Nhiệm vụ của các Ban Thanh tra là phải làm cho nghiêm chỉnh, hợp thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy, đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào mới thấy rõ Đảng, Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”.

Những quan điểm, tư tưởng trên đây của Bác đã được cụ thể hóa trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đó là Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng để làm cơ sở giúp cho công việc này ngày càng có nền nếp, thực hiện thống nhất và có hiệu quả hơn.

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp truyền đạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị. Ảnh: Kim Thành 

Tại hội nghị giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung sâu sắc, cốt lõi về: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện đánh giá chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 của Thanh tra thành phố đã thành công tốt đẹp.

Chuyên gia cao cấp đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những tri thức rất quý báu giúp cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra thành phố nói riêng và ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong tình hình hiện nay, những lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với cán bộ, công chức nói chung và cán bộ thanh tra nói riêng là thành kim chỉ nam cho việc rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ thanh tra và của cả ngành Thanh tra.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, là động lực để thực hiện tốt công tác của ngành, do vậy toàn ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kim Thành