Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

 Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trong giai đoạn này, công tác dân vận của Đảng càng được khẳng định rõ nét cả về lý luận và thực tiễn; nội dung, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các mặt công tác dân vận được quy định phân công cụ thể.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng.

“Kết quả hoạt động của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương không chỉ có tác động đến Đảng bộ mà còn tác động đến hoạt động của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh.

Công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị

Tại tọa đàm, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là một khoa học, một nghệ thuật để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với dân, làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, từ đó hăng hái, tự nguyện, tự giác tham gia.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhận định: “Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, tọa đàm được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một nhiệm vụ quan trọng.

Thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chia sẻ về những đặc điểm đặc thù trong công tác đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho rằng, việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

Để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối đạt nhiều kết quả, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị, cần tập trung làm tốt một số nội dung, trong đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

“Nội dung tọa đàm không chỉ có ý nghĩa đối với công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mà còn có ý nghĩa đối với công tác dân vận các cơ quan Nhà nước trong hệ thống chính trị” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, đã có 26 tham luận có chất lượng của các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối cùng nhiều ý kiến phát biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng.

Những kết quả đạt được của tọa đàm sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị, Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và ý kiến của các đảng ủy trực thuộc; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập thành một cuốn sách về nghiệp vụ công tác dân vận trong Đảng bộ Khối để các cấp ủy trong Đảng bộ Khối có điều kiện tham khảo và vận dụng vào điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị.

Thanh Thanh