Sign In

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2024

00:00 21/02/2024

 

ĐTO - Ngày 23/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp sẽ tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp” (viết tắt là Chuyên đề năm 2024) cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tiếp tại tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.


Các đoàn đại biểu và Nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề năm 2024 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân, gắn với xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về phát huy tinh thần “Tự lực, chăm chỉ, hợp tác” trong Nhân dân thông qua các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nội dung Chuyên đề năm 2024 có 3 phần:

Phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác”, gồm các nội dung về: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, được thể hiện ở một số nội dung về tinh thần tự lực là không trông chờ, không ỷ lại hay phụ thuộc vào các nước bên ngoài; tự lực trên tinh thần đề cao chủ nghĩa dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; phát huy sức mạnh của Nhân dân và tự chủ thực hiện mọi điều kiện để dân tộc “tự cường”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần chăm chỉ (trong đó, chăm chỉ là đức tính quý giá của con người; chăm chỉ luôn đi đôi với hiệu quả công việc và nuôi dưỡng sức lực để làm việc, lao động lâu dài). Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần hợp tác là cần phải xác định rõ mục đích hợp tác; hợp tác để phát huy tối đa trí tuệ, sự sáng tạo của mỗi cá nhân; hợp tác để chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; chỉ có hợp tác thì mới có thể đạt được những mục tiêu lớn, xây dựng thành công xã hội mới. Các quan điểm của Đảng về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác qua thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng.

Phần thứ hai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”, gồm có: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp. Quan điểm, mục tiêu phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp. Một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay, như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp; Phát huy tính chủ động tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp; Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác.

Phần kết luận: Khẳng định nội dung Chuyên đề năm 2024 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024 phải bảo đảm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác theo kịp với sự phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Đồng Tháp - Đất Sen hồng phát triển nhanh, bền vững.

Phạm vi phổ biến của Chuyên đề năm 2024 được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Ban Biên tập Báo Đồng Tháp sẽ giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2024 trên Báo Đồng Tháp Online.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu mong muốn thành viên Nhân Tâm Hội quán (xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường (
Ảnh: Thúy Nhi)

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị học tập và thảo luận Chuyên đề năm 2024 cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tiếp tại tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Thời gian vào ngày 23/2/2024 (trong đó, 1 buổi học tập Chuyên đề và 1 buổi thảo luận). Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức cho đại biểu học tập, thảo luận Chuyên đề tại điểm cầu của địa phương, đơn vị (hoặc tại chi bộ, đảng bộ địa phương, đơn vị). Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự học tập, thảo luận tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đối với các đại biểu dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu tỉnh về chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị để thảo luận Chuyên đề năm 2024 (riêng cán bộ hưu trí không bắt buộc tham dự thảo luận).

Về xây dựng kế hoạch thực hiện, đối với tập thể, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề trọng tâm có liên quan đến thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét. Đối với cá nhân, sau khi học tập Chuyên đề năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (trừ cán bộ, đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác, sức khỏe hạn chế và cán bộ hưu trí) xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương năm 2024 tập trung các nội dung chính: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; những việc đăng ký thực hiện trong năm; những việc cần khắc phục, sửa chữa qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm trước, đăng ký mức độ hoàn thành. Bản đăng ký phải ngắn gọn, cụ thể, gắn với chức vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao và được chi ủy thẩm định đạt yêu cầu; định kỳ hàng tháng và cuối năm, qua công tác tự phê bình và phê bình, bản thân tự đánh giá mức độ hoàn thành và cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá mức độ hoàn thành. Thời gian hoàn thành việc đăng ký trong tháng 3/2024.

Về tổ chức sinh hoạt chuyên đề, từ Chuyên đề năm 2024 và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ (đảng bộ) và đảng viên, chi bộ (đảng bộ) xây dựng thành nhiều chuyên đề cụ thể, thiết thực để sinh hoạt và thảo luận, trao đổi, đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém của chi bộ (đảng bộ) và các giải pháp khả thi thực hiện nhiệm vụ; định kỳ hàng quý, chi bộ (đảng bộ) tổ chức sinh hoạt chuyên đề, có phân công cán bộ luân phiên chuẩn bị nội dung và báo cáo chuyên đề; đồng chí chủ trì phải gợi ý và điều hành thảo luận. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 trong sinh hoạt chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán, sinh hoạt câu lạc bộ với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như: Sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, hội thi, họp mặt, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị...

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đa dạng các hình thức, hoạt động thông tin, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngày lễ kỷ niệm và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, địa phương...

Việc tổ chức học tập, thảo luận và tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong xây dựng và phát triển quê hương Đồng Tháp - Đất Sen hồng.

Phú Nghĩa

Tag:

File đính kèm