Sign In

Kiên Giang thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

00:00 19/02/2024
​Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được những kết quả quan trọng.​​

19-2-24 8_bf4c3e434ad10e890c8afdaf53d092c3.jpg

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, với nhân dân, đoàn viên, hội viên trong xã. Ảnh: Quốc Điền

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị số 35-CT/TW); Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị số 27-CT/TW); Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản, kiến nghị của dân (Quy định số 11-QĐi/TW) và các quy định pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đồng thời, ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, những bức xúc trong nhân dân, đặc biệt chỉ đạo tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân, đoàn viên, hội viên để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Theo đó, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương, của tỉnh và ban hành nhiều văn bản có liên quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo các cấp chính quyền tăng cường tiếp công dân, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại đông người phức tạp, kéo dài. Công tác phối hợp trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được các cấp, các ngành chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Kết quả về công tác tiếp công dân: Năm 2023, bí thư cấp ủy tiếp, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo được 1.418 cuộc, 5.281 lượt người. Ngoài việc người đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại theo Quy định 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân, đoàn viên, hội viên để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Kết quả, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức 485 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân, đoàn viên, hội viên, có 16.832 lượt người tham dự. Qua đó, kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách, vấn đề nổi lên của địa phương và lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ngành tổ chức tiếp được 594 kỳ, 643 người. Đối với các cơ quan tư pháp: Công an tiếp 162 lượt, 234 người, có 2 lượt khiếu kiện đông người; Viện Kiểm sát nhân dân tiếp 259 lượt người; Tòa án nhân dân tiếp 295 lượt người; Cục Thi hành án dân sự tiếp 201 lượt, 209 người. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chỉ đạo giải quyết phù hợp, hiệu quả. 

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2023, bí thư cấp ủy các cấp tiếp nhận và xử lý 1.646/1.646 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo các sở, ngành giải quyết 314/339 đơn khiếu nại (đạt tỷ lệ 92,63%) và 13/15 đơn tố cáo (đạt tỷ lệ 86,67%). Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp nhận, giải quyết 349/364 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 95,88%; trong đó Công an giải quyết 100/115 đơn, Viện Kiểm sát nhân dân giải quyết 42/42 đơn, Tòa án nhân dân giải quyết 187/187 đơn, Cục Thi hành án dân sự giải quyết 20/20 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong năm, chưa phát hiện trường hợp người tố cáo bị trả thù, trù dập và chưa có trường hợp nào yêu cầu được bảo vệ. 

Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật có liên quan để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ, bảo đảm an toàn thông tin cho người tố cáo.

Tăng cường rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, bảo đảm cụ thể hóa, thống nhất, đồng bộ với các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, nhất là quy định về thời gian tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh, ngay từ cơ sở. Các cấp, các ngành tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo. Chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết dứt điểm, kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, tổ chức; thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại, thuyết phục ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp…

Đỗ Quyên

Tag:

File đính kèm