Sign In

Đảng bộ huyện Giồng Riềng tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát

00:00 20/03/2024
​Năm 2023, Huyện uỷ Giồng Riềng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

20-3-24 _dad50cb8b8ced97d3be42c3fb521d4d7.jpg

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Giồng Riềng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.


Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Giồng Riềng xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trong đó xác định nội dung, thời gian, đối tượng và phương pháp tiến hành cũng như giao chỉ tiêu, nhiệm vụ để cấp ủy cơ sở quán triệt, tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế. Kết quả, cấp ủy đã kiểm tra 53 tổ chức và 661 đảng viên (đạt 105% kế hoạch), trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 10 tổ chức và 10 đảng viên (đạt 100% kế hoạch); cấp uỷ đã giám sát (kể cả chuyên đề và thường xuyên) được 114 tổ chức và 1.145 đảng viên, trong đó, Huyện ủy giám sát 14 tổ chức và 14 đảng viên (tăng 5 tổ chức và 5 đảng viên so cùng kỳ), đạt 133% kế hoạch.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; việc chấp hành và thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nhiệm vụ đảng viên và của cấp ủy viên; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra 23 tổ chức và 41 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 1 tổ chức và 5 đảng viên so cùng kỳ); kiểm tra 55 tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật (tăng 1 tổ chức so cùng kỳ); kiểm tra 53 tổ chức về tài chính đảng và thu, chi, sử dụng đảng phí; giám sát 26 tổ chức và 28 cá nhân, đạt 113% kế hoạch.

Thông qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 30 đảng viên (tăng 10 đảng viên so cùng kỳ), trong đó có 14 đồng chí là cấp ủy viên.  Hình thức kỷ luật: Khiển trách 16; Cảnh cáo 6; Cách chức 3; khai trừ 5. Nội dung vi phạm chủ yếu nhiều nhất là vi phạm phạp luật; vi phạm chính sách dân số; quy định những điều đảng viên không được làm; chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức lối sống.

Năm 2024 là năm thứ tư tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. Trước yêu cầu đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một , tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tất cả đảng viên trong Đảng bộ về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02/HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW của Ban chấp hành trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quyết định 89-QĐ/TW, ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quy định số 109-QĐi/TW, ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Hai , cấp ủy các cấp xác định công tác tự kiểm tra, tự giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, lấy ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm là chính, với tinh thần giám sát “Phải mở rộng", kiểm tra là có “Trọng tâm, trọng điểm"; tích cực, chủ động, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung đi sâu kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý đất đai, kê khai tài sản, thu nhập và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và những lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm. Chú trọng kết hợp tự phê bình và phê bình, chủ động thực hiện trách nhiệm giải trình của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên khi có dư luận tiêu cực không tốt trước tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị, không chờ đến kiểm tra, giám sát.

Ba , ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường hơn nữa tính chủ động trong thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Tiếp nhận, quản lý xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đối với cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tốt các ban đảng của cấp ủy và các cơ quan chuyên môn khối nội chính có liên quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cả hệ thống chính trị.

Bốn , giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong đảng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, góp phần phục vụ tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp trong huyện đảm bảo số lượng và chất lượng. Đồng thời, chú trọng đưa đi đào tạo và tổ chức tập huấn nghiệp vụ để giỏi về chuyên môn, nâng cao trình độ, bản lĩnh, sức chiến đấu của ủy ban kiểm tra các cấp. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật công tâm, khách quan, chính trực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Võ Thanh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giồng Riềng

Tag:

File đính kèm