Sign In

Huyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

00:00 02/12/2023
​Những năm qua, Huyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

2-12-23 Picture1.jpg

Mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp" ấp Ngã Bát, xã Đông Hưng B, huyện An Minh.


Sau khi tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chuyên đề toàn khóa – Chuyên đề năm 2021 của Trung ương và Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ huyện. Huyện ủy chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm một cách nghiêm túc, đảm bảo nội dung và thời gian kế hoạch đề ra. Thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp trong tình hình hiện nay như trực tuyến, trực tiếp, mạng xã hội, trang điện tử huyện, sinh hoạt chi, tổ hội… cấp uỷ các cấp, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, có trên 98% cán bộ, đảng viên, 82% đoàn viên, hội viên được học tập. 

Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của trung ương, ngành, địa phương phát động. Cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ công tác và tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. 

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm hay được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị biểu dương, nhân rộng. Tiêu biểu như phong trào “Chỉnh trang đô thị" của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Thứ 11; phong trào “Xanh, sạch, đẹp", “Thắp sáng đường quê" của đoàn thanh niên huyện; chương trình “Tiếp sức đến trường"; mô hình “Mặt trận cùng các tôn giáo chung tay chăm lo cho người nghèo" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; “Shop 0 đồng - làm theo gương Bác" của xã đoàn Đông Hưng B; mô hình “đồng hành với bệnh nhân nghèo" của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Tân Thạnh; mô hình “Quỹ tiếp bước chân em đến trường" của Trường Tiểu học Thuận hoà 1; mô hình “Tiết kiệm chi tiêu cá nhân giúp đỡ cán bộ, đảng viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn" của chi bộ Dân vận;…

Với những cách làm hiệu quả trong việc triển khai việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong huyện, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hiện nay, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên (thu nhập bình quân đầu người 60,8 triệu/người/năm). Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (hộ nghèo còn 2,06%); Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động...

Qua hơn 2 năm thực hiện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã biểu dương 600 cá nhân tiêu biểu, điển hình; Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 28 tập thể và 34 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 cá nhân, 1 tập thể; có 3 tập thể và 2 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Đặc biệt, huyện có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và quay phim tư liệu “Người cán bộ Mặt trận gương mẫu học và làm theo Bác".  

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện An Minh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. 

Hai là, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; thực hiện nêu gương; chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Kịp thời sơ, tổng kết, phát hiện nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội.

Minh Anh

Tag:

File đính kèm