Sign In

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận

09:32 09/05/2024

Công tác lý luận phải tập trung vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, quyết tâm chính trị, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội…

1
Trường Chính trị tỉnh triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: HÀ MY

Nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả

Xác định việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở, nhất là thế hệ trẻ, người đồng bào DTTS là một khâu rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân đã quan tâm, chỉ đạo công tác này mang lại những kết quả quan trọng.

Theo Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đồng Xuân Nguyễn Văn Thời, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục lý luận chính trị. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện mở được 199 lớp với 15.241 lượt học viên tham gia học các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Các lớp này đã góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, nhất là thế hệ trẻ và người DTTS.

Còn tại Trường Chính trị tỉnh, việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được nhà trường triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả.

Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết: Từ năm 2018 đến nay, nhất là khi triển khai thực hiện Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị thay Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới theo hướng gia tăng nội dung kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường nội dung kiến thức thực tiễn; gắn nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng được nhà trường tiếp tục thực hiện bằng cách: tổ chức hoạt động trao đổi, thảo luận theo từng buổi giảng; đổi mới phương pháp và kiểm soát chất lượng giảng dạy; tăng cường mời báo cáo viên, giảng viên thỉnh giảng… 

Công tác lý luận gắn chặt với thực tiễn

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác lý luận và nghiên cứu lý luận, nhất là Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác tư tưởng, lý luận góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo sự tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, vào công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố QP-AN của tỉnh.

Công tác lý luận và nghiên cứu lý luận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đây còn là vũ khí sắc bén để đấu tranh, phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Để tiếp tục triển khai tốt công tác lý luận và định hướng đến năm 2030, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và công tác nghiên cứu lý luận; thường xuyên nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị mình.

Các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần đổi mới công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; kịp thời tổng kết, sơ kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… nhằm đúc kết thêm kinh nghiệm lãnh đạo từ thực tiễn của Đảng, làm phong phú lý luận trong quá trình triển khai thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

“Các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên cần xác định lý luận là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động, công tác lý luận có vai trò quan trọng định hình hệ tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác lý luận gắn chặt với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, kịp thời luận giải những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng và phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, đơn vị, đảm bảo hài hòa giữa trước mắt với lâu dài, giữa nghiên cứu với ứng dụng”, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

HÀ MY/PYO

Tag:

File đính kèm