Sign In

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Tây Hòa giai đoạn 1930 - 2020

13:25 24/04/2024

Sáng ngày 24/4/2024, Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Hội thảo khoa học công trình Lịch sử Đảng bộ Tây Hòa giai đoạn 1930-2020.

1
Quang cảnh hội thảo.

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Hòa giai đoạn 1930 - 2020 được biên soạn trên cơ sở kế thừa các cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Hòa giai đoạn 1930 - 1975 và giai đoạn 1975 - 2000, đồng thời viết mới giai đoạn 2000 - 2020 là bước bổ sung, hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ Tây Hòa từ năm 1930 đến năm 2020. Bản thảo gồm có 8 chương, có lời mở đầu, kết luận và bài học kinh nghiệm. Nhìn chung bố cục chương mục hợp lý, theo giai đoạn phân kỳ lịch sử, tên gọi từng chương mục cơ bản phù hợp với đặc điểm từng giai đoạn cách mạng. Công trình cũng được biên soạn đảm bảo tính khoa học, tính đảng, tính thống nhất với các sự kiện lịch sử của các địa phương trong tỉnh. Nội dung của bản thảo cơ bản đảm bảo và tương đối đầy đủ các sự kiện lịch sử.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá chất lượng bản thảo, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo chỉ đạo Ban biên soạn nghiên cứu bổ sung một số nội dung như: Chương 2 về thành lập tổ chức Đảng và lãnh đạo phong trào đấu tranh giành chính quyền cách mạng giai đoạn 1930-1945 (chỉ 6 trang từ 33 đến 38) là thiếu cân đối so với các chương khác, cần bổ sung việc thành lập chi bộ đảng và phát triển tổ chức đảng trong thời gian này, phong trào đấu tranh giành chính quyền cách mạng trong cách mạng Tháng Tám, nhất là vai trò của lực lượng công nhân nhà máy đường Đồng Bò… Đối với những dấu ấn lịch sử quan trọng trên vùng đất Tây Hòa thì ban biên soạn cần viết rõ và nổi bật các sự kiện lịch sử quan trọng trên vùng đất Tây Hòa như phong trào Đồng Khởi Hòa Thịnh; Chiến thắng Đường 5 lịch sử; chiến thắng Sông Ba - Trường Lạc năm 1949; việc quân và dân Tây Hòa bảo vệ hệ thống thủy nông trước sự đánh phá của địch trong những năm 1950 - 952… Bên cạnh đó cần lược bớt các sự kiện không diễn ra trên vùng đất Tây Hòa. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (giai đoạn 2010 - 2020) cần tập trung mạnh vào các nội dung xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức bằng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó nêu kết quả việc tổ chức kiểm điểm toàn đảng bộ nhận diện 27 biểu hiện của TW và 82 biểu hiện của tỉnh chỉ ra; đồng thời chú trọng thống kê các mô hình làm theo Bác ở xã. Ngoài ra ở mục này bổ sung thêm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cũng như các Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.


Hồng Thái

 

Tag:

File đính kèm