Sign In

Thị xã Đông Hòa: Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho 92 đảng viên mới khóa I/2024

15:32 24/04/2024

Trung tâm Chính trị thị xã Đông Hòa vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024.

2
Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Phó Ban Tổ chức Thị ủy trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Trong thời gian 7 ngày, 92 đảng viên mới đến từ 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy Đông Hòa được trang bị các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế -xã hội của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Đồng thời nghe giới thiệu chuyên đề về Lịch sử Đảng bộ thị xã Đông Hòa. Qua đó giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung tâm Chính trị thị xã đã khen thưởng cho 9 học viên xuất sắc và trao giấy chứng nhận loại giỏi cho 31 học viên, khá 52 học viên và 9 học viên trung bình.


 

MINH HUYỀN

Tag:

File đính kèm