Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của Trung ương về quốc phòng, an ninh

20:37 21/03/2024
Sáng ngày 21/3, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh.

 


Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Song Lê

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là quan điểm nhất quán của Đảng qua các kỳ đại hội. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phần định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 cũng nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Xuất phát từ quan điểm đó, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và sự phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước, ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 44-NQ/TW để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các định hưởng về phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, ngày 13/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí dự hội nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị; nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm sớm đưa nội dung nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuộc sống. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Quang cảnh đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Song Lê

 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai nội dung chủ yếu Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt, triển khai nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị.

Song Lê

Tag:

File đính kèm