Sign In

Tiền Giang: Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

00:00 21/02/2024
Ngày 22/01/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 trên địa bàn Tiền Giang.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, góp phần "Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương" theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm "nêu gương", đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ "truyền thống" sang "hiện đại" vào công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục khai thác các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phục vụ quản lý xã hội, phòng, chống tội phạm.

* Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các ngành, địa phương, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; sự chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm tăng, phức tạp, lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để gây bức xúc trong Nhân dân.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các ngành, các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo, gắn với trách nhiệm quản lý từng địa bàn, lĩnh vực. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại một số sở, ngành, địa phương trọng điểm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác lớn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phòng, chống tội phạm theo kế hoạch; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương, những tình hình nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm

Thứ hai, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tiến hành rà soát tổng thể các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương quản lý. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân; rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội,... để trục lợi, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm. Thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên,… ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới biển. Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư… để phối hợp tuyên truyền, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, đặc điểm của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin thời sự định kỳ hàng tháng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, lan tỏa đậm nét hơn nữa những hình ảnh, hoạt động, thành tích, chiến công của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, doanh nghiệp viễn thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, gian lận thương mại, lừa đảo,... trên không gian mạng. Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM "rác" không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Tập trung tuyên truyền theo hướng tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ cao, địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật. Tổ chức truyền thông phòng, chống tội phạm, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với quy định hiện hành; tập trung tuyên truyền, ký cam kết cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, dạy học chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, phát giác tội phạm, nhất là các vi phạm hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, mại dâm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm vào các chương trình, hoạt động tại khu, cụm công nghiệp cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, đăng ký hộ tịch, quốc tịch.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để phát hiện, giải quyết các xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. Tổ chức tổng rà soát, phân loại nhóm mâu thuẫn nội bộ Nhân dân để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương theo dõi, giám sát, hướng dẫn giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như: phong trào thi đua yêu nước; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở. Triển khai thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy"; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên Việt Nam" (khi có chỉ đạo triển khai). Phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý, giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở, nhất là các đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", "loạn thần" không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội. Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân, điều kiện của các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra và kiến nghị biện pháp phòng ngừa.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng làm nền tảng, cốt lõi trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội, như: người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng "ngáo đá", người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, số mới được đặc xá, tha tù,... Tăng cường công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiến hành thanh tra, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai, tài nguyên, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu lao động. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý hoạt động của người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…; khai thác, phát huy tối đa giá trị, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân để chuyển đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên cơ sở kết nối dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Thứ ba, chủ động nhận diện, đấu tranh các nhóm tội phạm chưa xuất hiện, ít xuất hiện, xuất hiện thường xuyên, có nguy cơ diễn biến phức tạp và 03 loại thủ đoạn hoạt động của tội phạm (Phương thức truyền thống; Phương thức thủ đoạn cũ, hành vi cũ nhưng được tội phạm áp dụng thục hiện theo một số hình thức mới; Phương thức thủ đoạn mới, hành vi mới) để có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm "Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm" theo tinh thần "tích cực, khẩn trương, hiệu quả"; rà soát, bổ sung điều chỉnh, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp đặc điểm tình hình, địa bàn, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm về ma túy... Phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư công. Tiếp tục triển khai bài bản các kinh nghiệm trong nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động; nâng cao hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ "truyền thống" và các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong phòng, chống tội phạm này. Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tuần tra, kiểm soát công khai để răn đe tội phạm.

Triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mua bán người; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới biển theo thẩm quyền; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến, địa bàn nhất là địa bàn giáp ranh nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới, ngư dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, phát giác tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới biển, vùng biển.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, tuân thủ nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật", bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Tiếp tục tổ chức xây dựng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các Kế hoạch Chương trình có liên quan của ngành Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân.

Thứ năm, tổ chức nghiên cứu, tham gia góp ý chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng, chống tội phạm; trọng tâm là: Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi, bổ sung)...

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản pháp luật mới cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm, lực lượng tham mưu phòng, chống tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân đội, ngành Kiểm sát, Tòa án...

Thứ sáu, xây dựng đội ngũ, cán bộ công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng con người nghiệp vụ - công nghệ. Tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, đầu tư các trang, thiết bị hiện đại cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm thuộc Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng... Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Thứ bảy, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới bảo đảm đồng bộ, vững chắc từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương; trong đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát, bảo đảo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an có đủ sức mạnh, tiềm lực, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong Cơ quan điều tra có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, liêm chính, uy tín, ý thức tổ chức kỷ luật; vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có trình độ ngoại ngữ, khoa học - kỹ thuật, am hiểu kiến thức kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... để làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động nhận diện tội phạm, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thứ tám, củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Công an với các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh: Chương trình phối hợp số 6146/CTrPH-CAT-MTTQ ngày 14/12/2023 giữa Công an tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2023 - 2033; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Tổ chức các hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm.

Thứ chín, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập để chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người,... Tranh thủ kinh nghiệm và nguồn lực quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật.

Thứ mười, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục tổ chức các hoạt động huy động nguồn lực xã hội, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là ở địa bàn cơ sở. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, ưu tiên đầu tư cho lực lượng Công an cấp huyện, xã để kịp thời giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình, những vấn đề nổi lên về cơ chế, chính sách, pháp luật, khó khăn, vướng mắc, nhất là các loại tội phạm nổi lên, kịp thời tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo giải quyết cụ thể, hiệu quả; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo về Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ theo đúng quy định.

H.G

Tag:

File đính kèm