Sign In

Yên Bái ban hành Bộ tiêu chí tạm thời, đánh giá, công nhận sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; xã phường, thị trấn đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao giai đoạn 2023 - 2025

09:22 22/02/2024

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái ban hành Bộ tiêu chí tạm thời, đánh giá, công nhận sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; xã phường, thị trấn đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025

Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh kiểm tra việc thực hiện công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại xã Âu Lâu

Đối với các sở, ban, ngành được công nhận đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao khi đạt 100% đối với các tiêu chí bắt buộc tương ứng theo Bộ tiêu chí được bàn hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo các mức độ tương ứng quy định Điều 1 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao khi đạt 100% tiêu chí bắt buộc và tối thiểu 30% tiêu chí mở rộng tương ứng theo Bộ tiêu chí được bàn hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo các mức độ tương ứng quy định Điều 1 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trình tự đánh giá và đề nghị công nhận đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao; tổ chức tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá, trình cấp có thẩm quyền quyết định, công nhận đạt chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm