Sign In

Yên Bái: Thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

11:11 19/01/2024

CTTĐT - Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tới việc thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tới việc thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phụ nữ về những thách thức đối với sự tham gia của phụ nữ ở lĩnh vực chính trị, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Bình đẳng giới và thực hiện có kết quả, bước đầu tác động tích cực đến công tác phụ nữ, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của xã hội, gia đình và của bản thân người phụ nữ.

Công tác cán bộ nữ được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là quy hoạch cán bộ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND các cấp. Tỉnh Yên Bái đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Đến nay tổng số cán bộ tham gia Đề án là 191 người, trong đó có 92 cán bộ trẻ, 45 nữ, 54 dân tộc thiểu số.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức nữ của toàn tỉnh là 14.386/22.109 người (chiếm 65,06%). Hiện nay toàn tỉnh có 68/422 cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đạt tỷ lệ 16,1%,trong đó cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 01/15 người, đạt tỷ lệ 6,67%; nữ lãnh đạo HĐND tỉnh là 01/03 người, đạt tỷ lệ 33%, nữ lãnh đạo UBND tỉnh là 01/04 người, đạt tỷ lệ 25%.

Tỉnh Yên Bái cũng đã bố trí cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, tham gia lãnh đạo quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV là 3/6 người (đạt tỷ lệ 50%); Nữ tham gia đại biểu HĐNDcáccấp giai đoạn 2016 - 2021 cấp tỉnh là 22/59 người;nữ đại biểu HĐND cấp huyện là 117/322 người; Giai đoạn 2021-2026toàn tỉnh có 882 cán bộ tham gia UBND các cấp, trong đó nữ 62 người (đạt tỷ lệ 7,03%), tăng so với nhiệm kỳ trước là 0,18%...

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, hạn chế tình trạng phân biệt, đối xử. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đóng góp cho hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; bố trí đủ cán bộ có trình độ, năng lực làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp, ngành

    Lan Hương

    Tag:

    File đính kèm