Sign In

Yên Bái làm tốt công tác xây dựng Đảng

07:01 11/02/2024

CTTĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.

Với tinh thần quyết tâm cao, chủ động triển khai sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định cụ thể mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực với lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của cấp mình đảm bảo liên thông, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Quy chế làm việc, đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, ban hành kịp thời, đồng bộ, chất lượng 11 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và 53 nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Các nghị quyết, đề án đã xác định đầy đủ quan điểm, định hướng phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có một số nội dung là vấn đề mới, sáng tạo, mang tính tiên phong, chưa có tiền lệ được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc, giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn đòi hỏi. Đồng thời, tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách làm căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ.

 

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt coi trọng. Tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sát sao, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan tỏa trong Đảng bộ và nhân dân. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, góp phần tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng.

Những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, nâng cao; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo; Công tác đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa được đẩy mạnh.

Đảng bộ tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động xây dựng, ban hành sớm Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, trong đó đề ra các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tiêu chí nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện mới.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương; ban hành danh mục vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm đối với một số cơ quan, đơn vị sau sắp xếp bộ máy làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện chặt chẽ, bài bản công tác quy hoạch cán bộ theo đúng yêu cầu, nguyên tắc, bảo đảm liên thông giữa các cấp, các ngành nên chất lượng quy hoạch đã được nâng lên.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết số 37, Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó, tập trung vào củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát triển đảng viên với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả.

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc bí thư, phó bí thư dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo quy định; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Chi bộ kiểu mẫu cùng với xây dựng chi bộ 4 tốt và Đề án thành lập 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh triển khai thực hiện nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” theo Đề án số 11-ĐA/TU ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023 đã kết nạp được 5.627 đảng viên, đạt 62,5% mục tiêu nghị quyết đề ra; riêng trong năm 2023 kết nạp 1.962 đảng viên mới, vượt 3,3% so với kế hoạch đề ra.

Đảng bộ tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, hiệu quả; kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng, hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng cao, góp phần giữ nghiêm kỷ luật đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương về công tác xây dựng Đảng tại Hội thảo “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra. Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng, nhân rộng và kịp thời tuyên truyền, biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đòi sống xã hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, rõ nét, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, khắc phục các biểu hiện sa sút, thoái hóa về phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm của cán bộ, đảng viên nhằm củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Thường xuyên củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng; làm cho tổ chức đảng ở cơ sở thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giải quyết được những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

    Tiến Lập

    Tag:

    File đính kèm