Sign In

Yên Bái: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

09:53 26/02/2024

CTTĐT - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tỉnh Yên Bái đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc tại địa phương, đơn vị

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, quy tụ và phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp Nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Yên Bái phấn đấu là tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; đến năm 2050, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, là hình mẫu phát triển xanh của vùng và cả nước.

Hằng năm, 100% cấp ủy quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nghị quyết, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền, giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và nhân dân được tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Hằng năm, 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên.

Hằng năm, phấn đấu giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh từ cơ sở. Tại trung tâm, bộ phận phục vụ hành chính công các cấp, phấn đấu 100% hồ sơ được trả đúng hạn và trước hạn.

Duy trì tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên vào các tổ chức chính trị - xã hội từ nay đến năm 2030 bình quân hằng năm đạt từ 70% trở lên. Phấn đấu hằng năm có: 70% Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 280.000 tỷ đồng. Đóng góp tổng vốn đầu tư phát triển trong GRDP bình quân từ 43% - 48%.Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 28% - 30%.

Về xã hội, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu tốc độ tăng dân số trung bình đạt 0,92%/năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 25% so với năm 2020. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 giảm bình quân 3.3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; giai đoạn 2026 - 2030 giảm bình quân 2,0-2,5%/năm theo chuẩn nghèo từng thời kỳ. Đến năm 2030, có 07 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về mức sống dân cư và môi trường, phấn đấu Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn đạt 50%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 95%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn đạt trên 60%. Tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý tại các khu dân cư đô thị đạt 100%, tại các khu dân cư nông thôn đạt 75%. Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định khoảng 63%.

Tỉnh Yên Bái đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc tại địa phương, đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, ý thức tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

 

Thanh Bình

Tag:

File đính kèm