Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 54-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 09/05/2023 Ngày hiệu lực 09/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 54-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 09/05/2023 Ngày hiệu lực 09/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn