Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 62-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh Vực CƠ CẤU - TỔ CHỨC Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 02/10/2023 Ngày hiệu lực 02/10/2023
Cơ quan ban hành BỘ CHÍNH TRỊ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 62-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh Vực CƠ CẤU - TỔ CHỨC Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 02/10/2023 Ngày hiệu lực 02/10/2023
Cơ quan ban hành BỘ CHÍNH TRỊ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn