Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 21-KH/TW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 28/11/2023 Ngày hiệu lực 28/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 21-KH/TW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 28/11/2023 Ngày hiệu lực 28/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn