Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 20-KH/TW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Lĩnh Vực Giáo dục - Đào tạo Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 28/11/2023 Ngày hiệu lực 28/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 20-KH/TW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Lĩnh Vực Giáo dục - Đào tạo Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 28/11/2023 Ngày hiệu lực 28/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn