Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 19-KH/TW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Lĩnh Vực Quốc phòng - An ninh Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 27/11/2023 Ngày hiệu lực 27/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 19-KH/TW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Lĩnh Vực Quốc phòng - An ninh Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 27/11/2023 Ngày hiệu lực 27/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn