Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 417-KH/BTGTW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 12/01/2024 Ngày hiệu lực 12/01/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 417-KH/BTGTW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 12/01/2024 Ngày hiệu lực 12/01/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn