Sign In

Phú Yên: Một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

09:12 01/02/2024
Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

    Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; thể hiện vai trò trung tâm, hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Bộ Chính trị, của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo và Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đã ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, trình tự lập danh mục và cơ chế lãnh đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc…
 
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Phú Yên phát biểu tại Phiên họp thứ 6
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Phú Yên phát biểu tại Phiên họp thứ 6
    Chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Thành lập một số Đoàn kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm như: Công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công, đấu thầu, mua sắm tài sản công; việc quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; về thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; công tác kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… 
 
    Thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2022-2023 đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chi bộ Thanh tra tỉnh, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND 09 huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, các cơ quan chức năng ở Trung ương và xử lý các sai phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có vụ việc đã chỉ đạo chuyển Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương, quy định của Trung ương.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo (36 vụ). Chủ động đưa 27 vụ án, vụ việc do Đoàn Công tác số 7 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị vào Danh mục Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và ban hành Kế hoạch giao cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, xem xét chỉ đạo xử lý, giải quyết. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 21/36 vụ án, vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
 
    Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục rà soát, đưa vào Danh mục để theo dõi, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng, cung cấp thông tin các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền sâu rộng hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hóa liêm chính và không tham nhũng, lãng phí. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản giá trị cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, với gần 7.000 đại biểu tham dự. 
Như Quỳnh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

Tag:

File đính kèm