Sign In

Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2024 nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống

16:56 31/01/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2024 (kèm theo Quyết định số 52/QĐ-BNV ngày 29/01/2024).

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các đối tượng thi hành;

Đồng thời, phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2024 nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực Nội vụ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ và các đối tượng liên quan, gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu bám sát phương châm hành động và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ năm 2024, bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Trang xây dựng chính sách, pháp luật);

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn
đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022­ -2027”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường truyền thông chính sách; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngàỵ 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;

Thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Ban thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;  

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triên khai thực hiện công việc được giao./.

Văn Nguyễn

Tag:

File đính kèm