Sign In

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa lộ trình xử lý VBQPPL

  12/04/2024

   

Thời gian qua, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Tổ công tác về rà soát văn bản) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư chưa hoàn thành thực thi đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2018, bảo đảm phù hợp với hiện trạng kết nối, quản lý, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngày 29/3/2024, Tổ công tác về rà soát văn bản đã có Báo cáo số 155/BC-TCT về kết quả rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản QPPL, trình Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Để hiểu rõ hơn về việc triển khai và kết quả đạt được của nhiệm vụ hết sức quan trọng này, phóng viên đã có buổi phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Tổ phó thường trực Tổ công tác.