Sign In

Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

14:32 27/09/2023
Sáng 27/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm góp ý, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các thành viên Đoàn kiểm tra; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

3

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 7/6/2023, Bộ Chính trị thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, Hà Giang (Quyết định số 888-QĐNS/TW). Ngày 20/7/2023, Đoàn công tác đã công bố Quyết định kiểm tra. Tổ công tác đã kiểm tra, làm việc 05 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Học viện.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Hồ Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thư ký đoàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 888 nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận, chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và nhất là nghiên cứu sâu sắc về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học viện có đội ngũ các nhà quản lý, nhà giáo dày dặn kinh nghiệm, vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ đức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Do vậy, Đoàn vừa kiểm tra nhưng cũng là dịp để tìm hiểu cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, tìm hiểu những mô hình, cách làm hiệu quả của Học viện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là về công tác cán bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết. 

1

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Qua báo cáo của Đoàn kiểm tra và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nhận định, việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Đảng ủy Học viện và các đơn vị được kiểm tra đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đoàn kiểm tra, các cấp ủy, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến về những hạn chế, thiếu sót được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

Đảng ủy Học viện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26, Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị, nhất là 4 nhiệm vụ cụ thể đối với Học viện được nêu trong Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cụ thể hóa thành các nghị quyết, quy định, kế hoạch, đề án và chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; đổi mới việc biên soạn giáo trình và nội dung, phương pháp giảng dạy.

4

Quang cảnh Hội nghị

Một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ. Đơn cử, Chi bộ Viện Triết học thống nhất lấy chất lượng giảng dạy làm tiêu chí cơ bản để đánh giá đảng viên cuối năm, phân công các đồng chí trong Chi uỷ dự giờ để kiểm tra, đánh giá cán bộ, đảng viên. Chi bộ Vụ Các trường chính trị hướng về cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt Đề án Trường chính trị tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia; Đảng uỷ Học viện Chính trị Khu vực I có phương pháp đánh giá cán bộ khoa học, chính xác, kịp thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả, v.v.. 

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị cũng đề nghị, Đảng ủy Học viện bổ sung trong báo cáo nội dung: Đảng ủy Học viện luôn chú trọng xây dựng văn hóa Trường Đảng, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, gắn chặt chẽ với phát huy dân chủ; đổi mới có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức có hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của Học viện; đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, củng cố sự đoàn kết của từng đơn vị...

5

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị cho rằng, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là cơ sở để xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đề nghị, Đảng ủy Học viện cần thường xuyên quán triệt, triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương và quy định văn hóa ứng xử Trường Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tính chuyên nghiệp cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đủ năng lực và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Học viện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng ủy Học viện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm