Sign In

Huyện uỷ Giồng Riềng thực hiện hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

00:00 26/01/2024
​Huyện ủy Giồng Riềng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023.

26-1-24 e4978f1cce33ceaabbea365f2bf90922.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng, tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


Năm 2023, công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả, có 53/57 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 92,98%, trong đó có 11 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20,75%. Toàn huyện có 267/268 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được đánh giá, xếp loại, chiếm 99,63%; 1/268 chi bộ không đánh giá, xếp loại (do mới thành lập), chiếm 0,37%. Kết quả, có 247 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 92,1%, trong đó có 49/247 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,84%; 20 chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,5%; 1 chi bộ không đánh giá, xếp loại do mới thành lập. 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kiểm điểm ở các cấp được tiến hành chu đáo, các tập thể và cá nhân trong quá trình chuẩn bị báo cáo kiểm điểm cơ bản thực hiện đúng theo biểu mẫu của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, toàn diện, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân cơ bản phản ánh đúng thực chất.

Trong kiểm điểm, nhiều tập thể, cá nhân đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; từng tổ chức đảng đã nhận diện, xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuẩn bị bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy đảng, đảng viên và tập thể chưa chu đáo; chưa nêu đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nặng thành tích, ưu, khuyết điểm còn nêu chung chung, thiếu sâu sát, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tự giác nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế chưa cao, đề ra biện pháp khắc phục sửa chữa còn dàn trải, thiếu cụ thể. 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, từng cấp ủy đảng và đảng viên cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; nêu cao tính tự giác, tính chiến đấu trong xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, kịp thời đấu tranh phát hiện, ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để hoạt động hiệu quả hơn. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hai là, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2023 gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bốn là, thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo quy định phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức thực hiện tốt khâu nhận xét, đánh giá cán bộ và công tácnhân sự để bố trí vào các chức danh lãnh đạo, quản lý còn khuyết. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, từng bước thực hiện theo Đề án vị trí việc làm. 

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng; 4 tập thể lãnh đạo, quản lý đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 41 đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023).  

Lê Thanh Xuân

Tag:

File đính kèm