Sign In

Đảng bộ xã Thuận Hoà thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

00:00 04/12/2023
Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ xã Thuận Hoà, huyện An Minh, được thực hiện khá tốt. Ủy ban kiểm tra đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố công tác xây dựng Đảng, kịp thời ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên sai phạm.

4-12-23_599b41313ff55ecc713e1d52532f8a57.jpg

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Hoà (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.


Quán triệt văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xãtham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Theo đó, Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra, chi bộ đã tổ chức kiểm tra 29 cuộc đối với 4 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của chi ủy và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thu nộp và sử dụng đảng phí…

Công tác giám sát triển khai thực hiện thường xuyên. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và triển khai phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng, phó các ban, ngành tham gia chỉ đạo toàn diện các chi bộ trực thuộc. Thông qua việc tham dự các cuộc họp và dự sinh hoạt chính trị tổ nhân dân tự quản, kịp thời nắm bắt, phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện sai sót để nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ngăn ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Trong năm, đã tiến hành giám sát được 72 cuộc đối với 2 tổ chức đảng và 72 đảng viên. Nội dung giám sát xoay quanh việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTC-TW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy Kiên Giang, Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 14/6/2022 của Huyện ủy An Minh về việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa"; việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành nhiệm vụ; vai trò lãnh đạo, điều hành...

Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật khiển trách 3 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên vi phạm quản lý gia đình để tham gia tệ nạn xã hội và đảng viên sinh con thứ 3. Đồng thời, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức và đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Thời gian tới, Đảng uỷ xã Thuận Hoà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra năm 2024; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Cấp uỷ, chi bộ tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên để có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; việc chấp hành thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; việc học tập, tiếp thu chủ trương, nghị quyết của Đảng; vai trò trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát theo chuyên đề, mở rộng công tác giám sát thường xuyên để kịp thời ngăn chặn, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. 

Các chi bộ tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát ít nhất 30% đảng viên. Đối với chi bộ dưới 7 đảng viên thì thực hiện kiểm tra, giám sát xoay vòng đảng viên trong năm. Tăng cường thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Minh Hậu

Tag:

File đính kèm