Sign In

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng

13:43 13/05/2024

Sáng ngày 13/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới bằng hình trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, với 74 điểm cầu, có khoảng 3.000 đại biểu tham dự.  

1
Quang cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính của tỉnh có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; tập thể lãnh đạo HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tập thể Ban Thường vụ: Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy; trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng công an và trưởng ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe đồng chí Đinh Thị Thu Thanh - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 25/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám độc Sở Nội vụ trình bày Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 22/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mớ; đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị này, các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong toàn tỉnh chưa tham gia quán triệt trong hội nghị hôm nay; tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, sự quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà các chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra; sớm nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và quá trình triển khai thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng công tác sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.


Hồng Thái

Tag:

File đính kèm