Sign In

Đảng ủy Bộ gửi 06 loại tài liệu tuyên truyền, triển khai thực hiện (theo Công văn số 965-CV/ĐU ngày 05/1/2024)

15:44 08/01/2024Page Content

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện những nội dung sau:
1. Hướng dẫn số 126 -HD/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024. (Tải tại đây)
2. Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. (Tải tại đây)
3. Hướng dẫn số 128-HD/BTGTW ngày 22/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Khoa giáo năm 2024. (Tải tại đây)
4. Công văn số 7413-CV/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (gửi kèm Đề cương tuyên truyền). (Tải tại đây)
5. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. (Tải tại đây)
6. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Tải tại đây)

MH (tổng hợp)

Tag:

File đính kèm