Sign In

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị

09:25 05/02/2024
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 50-KH/BCSĐ thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kế hoạch).

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ.

Theo Kế hoạch, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tại Bộ Nội vụ để thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung Quy định số 131-QĐ/TW.

Đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 3 Quy định số 131-QĐ/TW.

Nhận diện rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 4 Quy định số 131-QĐ/TW.

Tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiên Kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện theo Hiến pháp, pháp luật và chủ trương, đường lối của Đảng.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán./.

Nhật Nam

Tag:

File đính kèm